כל האתר ללא מע"מ +מתנה

לא כולל נונה ואיפור

X

כל האתר ללא מע"מ +מתנה, לא כולל נונה ואיפור

My Cart, items

תנאים משפטיים

 1. כללי

 

1.1     חברת פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע”מ (“החברה”) היא המפעילה של אתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.premier-deadsea.co.il (“האתר”), והמספקת של השירותים המוצעים באמצעות האתר.

 

1.2     לתנאים המפורטים להלן במסמך זה יהיה תוקף משפטי מחייב, והם מייצגים את ההסכמות שבין המשתמשים והמבקרים באתר (“המשתמשים“) לבין החברה, בכל הנוגע לשימוש באתר, כשתנאים אלה הינם בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם בית עסק שבין החברה לבין בית העסק שמתקשר עם החברה לקבלת שירותים מהחברה וכל הסכם אחר שבין בית העסק לחברה.

1.3     המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי בפעולתם מול החברה, לרבות במסגרת השימוש באתר, הינם פועלים כדין בשם בית עסק שלו הסכם מול החברה, ואך ורק לצרכי ההסכם שבין בית העסק לחברה, וידוע למשתמשים כי רק לאור הצהרתם והתחייבותם לעיל מסכימה החברה לשימושם באתר.

1.4     השימוש של המשתמשים באתר ובשירותים המסופקים באמצעותו ו/או אשר יסופקו באמצעותו יהיה כפוף לתנאים משפטיים אלו.

1.5     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים משפטיים אלו, כולם או חלקם, וכן לשנות ו/או להפסיק את השירותים המסופקים באמצעות האתר, כולם או חלקם, וזאת ללא הודעה מוקדמת. ניתן יהיה לצפות בתנאים המשפטיים המעודכנים, כפי שיהיו מעת לעת, באמצעות קישור אשר יוצב לכך באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המשך שימוש באתר יחשב כהסכמה לתנאים המשפטיים, גם אם אלה ישונו על ידי החברה בהתאם לאמור לעיל.

1.5     באם אינך מסכים לאמור להלן או לכל חלק ממנו, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.

1.6     תנאים משפטיים אלו נכתבו בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בהם מתייחס לשני המינים, ויש לקוראו ככזה.

 1. השירותים באתר והגישה אליהם

2.1     ניתן לקבל פרטים ביחס לשירותים המוצעים באמצעות האתר באתר עצמו, או באמצעות פניה למח’ שירות הלקוחות של החברה בטלפון 08-9214666, שלוחה 0 בימים א-ה בשעות 08:30 – 16:30.

2.2     הנתונים ו/או המידע המפורסמים באתר ו/או במסגרת השירותים הנם נתונים אשר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, ובאחריות צדדים שלישיים כאמור ולא באחריות החברה, ועשויים להשתנות מעת לעת.

          בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנתונים ו/או המידע המפורסם באתר, בין שסופק על ידי החברה, ובין שסופק לחברה על ידי צדדים שלישיים, לבין הנתונים ו/או המידע הרשום בספרי החברה, יגבר האמור בספרי החברה.

2.3     הגישה אל השירותים המסופקים באמצעות האתר תחייב הזדהות של המשתמש בכניסתו לאתר באמצעות שם משתמש קוד זיהוי וסיסמה אותם יקבל מהחברה בעת הרשמו לשירותים המסופקים באמצעות האתר, או בסמוך לאחר מכן (“פרטי ההתחברות“).

ייתכן ושימוש בשירותים, כולם או חלקם, יצריך הסכמה מפורשת נוספת של המשתמש, ו/או חתימה ו/או הסכמה למסמכים נוספים מעבר לתנאים משפטיים אלו.

       מידע ופרטיות

 

3.1     במהלך הצטרפות המשתמשים לאתר ובמהלך השימוש באתר, ידרשו המשתמשים למסור פרטים שונים ביחס אליהם, ובין היתר את כתובת הדואר האלקטרוני וכו’. מידע זה נדרש בנוסף לכל מידע אחר אשר נמסר כבר על ידי המשתמש לחברה בקשר עם השירותים המסופקים על ידי החברה, שלא באמצעות האתר. המשתמשים מתחייבים לספק מידע מדויק ונכון אודותם, וכן לעדכן מידע זה בהתאם לצורך.

3.2     כמו כן, לשם מתן השירותים על ידי החברה, ולשם שיפורם, יאספו באופן שוטף נתונים שונים ביחס למשתמשים, לרבות פעולות אשר בוצעו באמצעות האתר. המשתמש מסכים לאיסוף נתונים כאמור על ידי החברה, ומתיר לחברה לעשות בהם שימוש לשם אספקת השירותים על ידי החברה, וכן לשם מסירתם לחברות כרטיסי האשראי השונות.

3.3     המידע אשר יאסף כאמור לעיל יוחזק במחשבי החברה.

3.4.    החברה עושה שימוש באמצעים מקובלים על מנת לאבטח את המידע המאוחסן באתר ואת שרתיה, לרבות שימוש בפרוטוקול SSL, וכן היא נוקטת אמצעים שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים בשירותי האתר וכן תקלות. עם זאת, אין באפשרות החברה לסכל כל פגיעה ו/או חדירה ואו תקלה כאמור באופן מוחלט ועל כן תמיד קיים סיכון של חדירה ואו תקלה למאגרי המידע של החברה, לרבות סיכון לביצוע פעולות בשם המשתמש, שלא בהסכמתו. לאור האמור, מובהר בזאת, והנך מסכים כי החברה אינה אחראית, ולא תהיה אחראית לאיזה מהאמור, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות ו/או חדירות ואו תקלות כאמור.

 1. קישורים

 

באתר ישנם קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קישורים אלה נועדו לנוחיותו של המשתמש בלבד, ואין להתייחס להופעתם של איזה מהקישורים באתר כאל המלצה של החברה לעשות בהם שימוש, או כלקיחת אחריות כלשהי של החברה לגבי תוכנו של האתר אליו מוביל קישור כאמור ו/או של הקישור עצמו. מובהר כי השימוש באיזה מהקישורים המופיעים באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 1. אחריות המשתמש והתחייבויותיו

5.1     המשתמש מתחייב כי בעשותו שימוש באתר ובשירותים המסופקים באמצעות האתר, יפעל בתום לב, בהתאם להוראות כל דין.

5.2     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לשדר ו/או לשלוח דרך האתר ו/או שרתיו כל מידע שהוא יודע שאינו נכון ו/או אשר עשוי לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים בצורה כלשהי ו/או אשר עשוי לגרום נזק כלשהו, לרבות הטענה, שליחה או שידור של כל סוג של וירוס מחשב, הפצת דואר זבל (spam) או כל דואר אחר דרך שרתי האתר.

5.3     המשתמש אחראי לשמור על סודיות פרטי ההתחברות, ולא לאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות שימוש בפרטי ההתחברות של המשתמש. במידה ופרטי ההתחברות נחשפו בפני צד ג’ כלשהו, או שיצאו מרשותו של המשתמש, המשתמש יודיע על כך לחברה מיד לאחר היוודע לו על כך.

5.4     המשתמש אחראי לכל הפעולות אותן יבצע תוך השימוש באתר.

 1. קנין רוחני

 

האתר, התכנים הכלולים בו, הדפים והדו”חות השונים שבאתר, התוכנה, והקניין הרוחני הקשור בהם, לרבות זכויות היוצרים בגינם, הינם רכושה הבלעדי של החברה, למעט קישורים ותכנים כאמור אשר נמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים, והמשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר ו/או את הדפים והדו”חות השונים באתר ו/או את התוכנה ו/או כל פעולה אחרת העלולה לפגוע בכל דרך שהיא בזכות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת הקשורה באתר ו/או בדפים ובדו”חות השונים באתר ו/או בתוכנה ו/או כל פעולה אחרת אשר לא הורשתה במפורש על ידי החברה, וכן כי לא יעשה כל פעולה כאמור ביחס לחומרה ו/או תוכנות אחרות בהן עושה החברה שימוש.

 1. העדר אחריות החברה

החברה לא תישא בכל מקרה באחריות כלשהי לנזקים ו/או הפסדים כלשהם אשר נגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאתר ו/או מהשימוש בו.

 1. הפסקת השירותים

8.1     המשתמש יכול להפסיק את קבלת השירותים באמצעות הודעה בכתב לחברה ב customerservice@premier-deadsea.com

8.2     החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירותים ו/או להפסיק את הרשאתו של משתמש להיכנס לאתר, באופן זמני או קבוע, וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כאמור טענה כלשהי בקשר עם הפסקה כאמור.

 1. דין חל וסמכות שיפוט

השימוש באתר ו/או בשירותים, וכל עניין הנובע מהם ו/או הקשור בהם יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד, וכל תביעה ו/או בקשה, העשויים להיות מוגשים בקשר עם תנאים משפטיים אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותים, יוגשו לבית משפט המוסמך בתל-אביב-יפו, לו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה כאמור, ונשללת הסמכות מכל בית משפט אחר.

10. תקנון מועדון לקוחות

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע”מ (להלן: “מועדון הלקוחות” או “המועדון”) המיועד ללקוחות רשת חנויות פרמייר  (להלן:  “רשת החנויות “או “הרשת

11. כללי

 • תקנון זה, נועד להסדיר את הכללים והתנאים לפיהם ינוהל ויופעל מועדון הלקוחות על ידי פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע”מ, ח.פ. 511770315 מרחוב השקד 21 פארק חמן מ.א. חבל מודיעין ו/או חברות קשורות מטעמה (להלן: “החברה”), והוא יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין חבר במועדון הלקוחות לבין החברה בקשר עם החברות במועדון הלקוחות.
 • תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות, וכל אדם המצטרף כחבר במועדון הלקוחות מסכים, מקבל על עצמו ומאשר, בעצם הצטרפותו למועדון, את כללי תקנון זה, ומתחייב לפעול על פיו במשך כל תקופת חברותו בתקנון.
 • תקנון המועדון העדכני יפורסם באתר האינטרנט ובסניפי הרשת, ובנוסף ניתן יהיה לקבל העתק ממנו, ללא תשלום, באמצעות פניה לשירות הלקוחות של הרשת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד השינוי יחייב נוסחו החדש של התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הנו זה שיהיה מצוי במשרדי החברה.
 1. 12. הצטרפות וחברות במועדון

  • חבר במועדון הנו כל אדם פרטי שגילו מעל 18 שנה, וששילם דמי הצטרפות למועדון בהתאם להוראות תקנון זה, ועמד בכל יתר תנאי התקנון. לקוחות מתחת לגיל 18 המבקשים להתקבל למועדון, נדרשים לקבל מראש אישור מהוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם לצורך הצטרפותם למועדון ולצורך ביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.
  • ההצטרפות למועדון הלקוחות מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד, בשונה מתאגידים ובתי עסק. לא תוקנה זכות הצטרפות ללקוח עסקי, ולא יתאפשר להירשם יותר מפעם אחת. החברות במועדון וכל זכות הניתנות מכוחה, הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או שימוש על ידי אחר, למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
  • כדי להצטרף למועדון הלקוחות יש לשלם את דמי ההצטרפות כפי שיעודכנו מפעם לפעם. ניתן להצטרף למועדון בקופות חנויות הרשת.
  • חבר המועדון מאשר כי ימסור לחברה פרטים מלאים, נכונים ועדכניים, וכי יעדכן את החברה על כל שינוי שיחול בפרטיו. החברה תהיה רשאית לדחות בקשת הצטרפות במידה ולא נמסרו פרטים ו/או נמסרו פרטים חלקיים ו/או בלתי ברורים ו/או קריאים.
  • ההצטרפות למועדון הלקוחות כרוכה בתשלום והיא מקנה חברות במועדון לתקופה של 12 חודשים. בחלוף 12 החודשים כאמור, תתחדש החברות באופן אוטומטי לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, בהתאם לתנאי התקנון שיהיו נהוגים בחברה באותה עת. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי חבר בגין הצטרפות או חידוש והמשך החברות במועדון. חל שינוי בדמי החבר, יעודכן השינוי בתקנון המועדון ויהיה תקף למצטרפים חדשים למועדון ולחברים שיבקשו להאריך את חברותם, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן.
  • האחריות למילוי הפרטים ועדכונם הנה של חבר המועדון, ולא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לענין אי-קבלה לחברות במועדון ו/או של הטבות המועדון ו/או דיוור של המועדון ו/או כל דבר אחר בקשר עם החברות במועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח, אי מילוי ו/או עדכון של הפרטים האישיים ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.
  • חבר במועדון יחשב כמסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות למועדון, וכן כל מידע שיצטבר בקשר אליו ולפעולותיו באתר האינטרנט ו/או בחנויות הרשת, ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים הנ”ל, יועבר לחברה וישמש לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי, וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון וכן שיתופי פעולה עם חברות נוספות, כך ששימוש במידע הנ”ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של החברה והחבר מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. החברה רשאית להעביר את המידע הנ”ל לגורמים מטעמה לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה. מובהר כי לכל חבר זכות לעיין במידע שנאסף לגביו על ידי החברה כאמור, כמו-גם זכות לדרוש בכתב כי המידע ימחק ממאגרי החברה.
  • החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את הוראות תקנון מועדון הלקוחות, לרבות שם וסמלי המועדון, הוראות ההצטרפות, תקופת החברות, סניפי הרשת בהן מועדון הלקוחות יהיה תקף, דמי הצטרפות ו/או החברות, סוג ההטבות וכד’, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ומובהר כי לחברי המועדון לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה עקב כך. החברה גם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, בחלקה או במלואה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה בענין זה מהחברה.
 2. 13. הטבות המועדון

  • ההטבות לחברי המועדון הינן אישיות ומוגבלות ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי, ההטבות אינן ניתנות להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
  • קבלת ההטבות מכוח החברות במועדון בחנויות הרשת, מותנית בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות על ידי שמו, שם משפחתו, מספר תעודת הזהות ופרט אישי נוסף לפי שיקול דעת החברה. קבלת הטבות על ידי קרוב משפחה של חבר מועדון, מותנית בהזדהות לפי הליך הזדהות הלקוח, כאמור לעיל, וכן בהצגת תעודת מזהה של קרוב המשפחה המוכיחה את קרבתו לחבר המועדון. לא תשמע כל טענה לענין הזדהות חבר המועדון או קרוב משפחתו.
  • החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות הרשת למעט לגבי המוצרים הבאים לגביהם ההטבות לחברי המועדון אינן תקפות – מוצרי NUNA מוצרי איפור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף מוצרים ו/או לגרוע מוצרים, מרשימת הפריטים שהטבות המועדון אינן תקפות לגביהם, והכל מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. 14. הטבות לחברי המועדון

  • במסגרת החברות במועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל:

   • הנחה קבועה בשיעור של 10% על סכום הרכישה וצבירה קבועה בגובה 10% על סכום הרכישה בפועל בחנויות הרשת (למעט לגבי מוצרים כאמור בסעיף 3 לעיל).
   • הנחה חד פעמית בגובה 5% על סכום הרכישה בפועל בחנויות הרשת, שתוענק אחת לשנה, לכבוד יום הולדתו של חבר המועדון (למעט לגבי ומצרים כאמור בסעיף 3 לעיל). הטבת יום הולדת תוענק לחבר המועדון בלבד, ביום הולדתו, בהתאם לתאריך יום ההולדת ותהיה ניתנת למימוש בקניה בודדת בחנויות הרשת, שיבצע חבר המועדון במשך 30 יום מהמועד שבו ניתנה. לא מימש חבר מועדון את הטבת יום ההולדת בתוך תקופת המימוש שנקבעה כאמור, יאבד את זכאותו להטבה, ולא תעמוד לו כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה. למען הסר ספק ולמרות האמור בסעיף 3 לעיל, מובהר כי לא ניתן לממש הטבת יום הולדת באמצעות קרוב משפחה.
   • הזמנה מעת לעת, לאירועי לקוחות שהחברה מפיקה, שבהם יינתנו הנחות מיוחדות, מתנות, יערכו השקות חדשות וכו’. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה להפיק אירועים ו/או להעניק הנחות ו/או הטבות באירועים כאמור.
  • ההטבות כאמור הנן לשימוש אישי בלבד, והן אינן ניתנות להעברה, אלא כאמור בתקנון זה.
  • לא ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית שתי הטבות (למשל הטבה קבועה והטבת יום הולדת), אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.
  • תאריך יום ההולדת הינו תאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה.
  • במהלך קיום מבצעים מסוימים במותגי המועדון (כפי שיוגדרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), תהיה החברה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את ההטבות. בכל מקרה, לא יתאפשר מימוש הטבה קבועה או הטבת יום הולדת במקביל למבצעי החברה. כמו-כן, חבר המועדון לא יהיה רשאי להנות מהטבות המועדון יחד עם כרטיסי הנחה נוספים מכל סוג. במקרה כאמור, יהיה על חבר המועדון לבחור במעמד הרכישה באיזו הטבה / כרטיס הנחה ברצונו לעשות שימוש באותה הרכישה.
  • להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר ישלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו – (1) המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת; (2) אין כפל מבצעים והנחות; (3) הטבה/קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה; (4) מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הרכישה המזכה; (5) קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד ולא יינתן בעבורו קופן חדש ו/או אחר ו/או החזר כלשהו; (6) לא חל על פריטי עודפים; (7) לא חל על כרטיסי מתנה; (8) לא יינתנו הטבות רטרואקטיביות על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון או על רכישות שבוצעו ללא הזדהות כחבר מועדון בעת הרכישה כנדרש.
 4. 15. החלפה והחזרה של מוצרים

  • החזרה והחלפה של מוצרים שנרכשו באמצעות חנויות הרשת , ייעשו על פי נהלי החברה, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע-2010.
  • מובהר כי בכל מקרה של החזר כספי בגין החזרה או ביטול עסקה, גובה ההחזר יהיה עלות המוצר כפי ששולם בפועל על ידי חבר המועדון, דהיינו מחיר המוצר בניכוי כל ההנחות ו/או ההטבות שניתנו במעמד הרכישה. במקרה של פריט אשר נרכש בהנחה והוחלף בפריט אחר, ההטבה שניתנה לחבר תחול גם על הפריט המוחלף ואולם ההטבה כאמור תחול פעם נוספת אחת בלבד, היינו, במקרה של החלפה נוספת, לא תוענק הטבה בשלישית.
 5. 16. חידוש וביטול חברות במועדון

  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל באופן מיידי ולפי שיקול דעתה חברות של חבר מועדון, בין היתר, עקב קיומו של חשש כי בוצע על ידו מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו החבר הפר הוראה מהוראות תקנון זה ו/או עשה שימוש שלא כדין בחברות במועדון ו/או פעל בדרך אחרת ביחס לחברות במועדון באופן שיש בו כדי לפגוע בחברה, בעסקיה או בשמה הטוב, לרבות עקב הפרת הוראות התקנון ו/או הדין ביחס לחברותו במועדון ו/או שימוש לרעה בחברות במועדון, וכן שומרת על זכותה לחסום את חברות החבר במועדון, באופן שימנע ממנו שימוש בהטבות המועדון.
  • כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע-2010. למען הסר ספק מובהר כי ביטול החברות במועדון יתאפשר רק במידה וטרם מומשו על ידי החבר הטבות כלשהן מכוח חברותו במועדון.
 6. 17. פרסום ודיוור לחברי המועדון

  • מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, עם ההצטרפות למועדון, מסכים ומאשר חבר המועדון, כי ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ו/או פרטיו האישיים לחברה, וכי כל מידע הנמסר על ידו לחברה, נמסר מרצונו החופשי ובהסכמה, וכן כי הוא מסכים לכך שפרטיו, המידע שמסר לחברה וכל מידע שנאסף ו/או הופק לגביו, ישמרו במאגרי המידע של החברה. חברי המועדון זכאים לקבלת דיוור מהחברה, לרבות בהודעות דוא”ל, SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר, והכל בכפוף להוראות כל דין. התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, ו/או כל דרך אחרת.
  • חברי המועדון רשאים לבקש בכל עת הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מן הדרכים המפורטות לעיל. הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תמסר לחברה באחת הדרכים הבאות: משלוח הודעת דואר-אלקטרוני אל כתובת הדוא”ל [customerservice@premier-deadsea.com]; בכל מייל יהיה קישור להסרה ו/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על כפתור “הסר” בתחתית הודעות המייל ו/או באמצעות פניה אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס צור קשר שבאתרpremier-deadsea.co.il 
  • מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה רשאית לשלוח אל חברי המועדון מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות הודעות סמס, דואר-אלקטרוני וכיו”ב.
  • החברה לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון לקוחות בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא. לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לענין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות/ מילוי חלקי/ אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוח.
 7. 18.שונות

  • בכל נושא הקשור במועדון הלקוחות, לרבות כל פרט ו/או הבהרה ו/או שאלה בקשר אליו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת באמצעות הקישור customerservice@premier-deadsea.com
  • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין.
  • תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
  • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר וענין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.
  • אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים
  • בתקנון

 

 1. 18.האחריות המוגבלת של נונה איננה מכסה:

 • בלאי רגיל או נזק עקב שימוש קבוע.
 • נזקי נוזלים.
 • נזק עקב שימוש לרעה, תאונה,שריפה, רעידת אדמה, מגע עם נוזלים, קרמים, סרומים או סיבות חיצוניות אחרות.
 • נזק בגלל מטענים של צד שלישי שאינם מתאימים למוצרי Nuna.
 • נזקים קוסמטיים, לרבות שקעים ויציאות פלסטיק שבורות, מלבד כאשר הנזק נובע מאיכות עבודה לקויה.
 • חלקים מתכלים כמו סוללות וכיסויי הגנה, חלקים שמתכווצים עם הזמן, למעט במקרה של כשל עקב נזקי החומר.
 • מספר סידורי חסר או פגום